تبلیغات
همه چیز راجع به خودروها - آیین نامه واردات خودرو در منطقه آزاد ارس

همه چیز راجع به خودروها

میخواهیم بیشتر بدانیم

آیین نامه واردات خودرو در منطقه آزاد ارس

شیوه نامه  اجرائی ورود , اخذ عوارض وتردد خودرو ساخت خارج از كشور
درمنطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس

 

مقدمه:

عوامل، تسهیلات و امتیازات تبیین شده در قانون چگونگی ادارهمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به منظور
 جذب سرمایه سرمایه گذاران داخلی و خارجیدر راستای دستیابی به اهداف مندرج در این قانون از جمله رشد و توسعه اقتصادی،افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال و تنظیم بازار كار و كالا و حضور فعال در بازارهایجهانی منوط بهبهره مندی از مزایای قانونی مندرج در این قانون است.

امکان ورود خودروهای ساخت خارج از كشور به داخل محدودهمناطق آزاد تجاری_ صنعتی، نحوه
شماره گذاری و عوارض سالانه خودروهای شماره گذاری شده در داخل مناطق آزاد بهاستناد مفاد مندرج در دستورالعمل و روش اجرائی آئین نامه راهنمائی و رانندگی ویژه مناطقآزاد تجاری ـ صنعتی مصوب 9/7/1373
هیات محترم وزیران پیش بینی و توسط قانون گزاران در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتیتصویب و ابلاغ شده است.

در اجرای آئین نامه های موضوع مواد 10 , 14 و26 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی(آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 10/02/1373 , مقررات صادرات , واردات و امور گمرکی مصوب16/03/1373 و دستورالعمل و روش اجرائی اخذ عوارض مصوب 01/12/1373 و آئین نامهراهنمائی و رانندگی مصوب 22/08/1373) در راستای بهره مندی فعالان اقتصادی , سرمایهگذاران و ساکنین از تسهیلات و مزایای قانونی مناطق آزاد تجاری – صنعتی , ورود , شماره گذاری و بهره برداری از وسائطنقلیه موتوری بر اساس مقررات مناطق آزاد تجاری – صنعتی در محدوده منطقه تا مرکز استان برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مصوبهشماره 209224/ت 46487 مورخ 25/10/1390 هیات محترم وزیران بر اساس این شیوه نامه وتصویب نامه شماره 24115/ت 94 ک مورخ 22/08/1373 هیات وزیران امکان پذیر خواهد بود.

 

فصل اول: شرایط لازم برای درخواست ورود خودروی ساخت خارج ازكشور

 

ماده1ـ شرایط ورود خودرو به منطقه:

1ـ1ـ درخواست ورود خودروی ساختخارج از كشور به منطقه توسط اشخاص حقیقی مشروط به اقامت در محدوده منطقه آزادحداقل به مدت سه سال خواهد بود .

تبصره 1: اسناد مثبته برای اقامت عبارت است ازاجاره نامه رسمی واحد مسکونی یا سند مالکیت ملک محل اقامت یا محل کار و یا حکماشتغال شاغلین در ادارات و نهادهای دولتی .

2-1- اشخاص حقوقی در زمان درخواست می بایست حداقل یکسال قبلدر اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی سازمان منطقه آزاد ارس ثبت و مجوز فعالیت ازمعاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان دریافت کرده باشند .

تبصره 2: شركتها و سرمایه گذاران خارجیدر منطقه پس از ثبت و شروع فعالیت می توانند ضمن تکمیل فرم درخواست ورود خودرو ,  برای ورود خودروی ساخت خارج از كشور برابر اسنادمربوطه مجوز دریافت نمایند. در مجوز صادره ضوابط سازمان برای ورود خودرو و اسنادمورد نیاز قید خواهد شد .

3-1- آژانس ها و شركتهای حمل و نقلمشروط به اینكه در داخل محدوده فعالیت داشته و مجوز فعالیت از
معاونت اقتصادی دریافت كرده باشند حسب نیاز با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایهگذاری و تصویب سازمان منطقه آزاد ارس , مجاز به ورود و شماره گذاری خودروی ساختخارج از كشور می باشند.

4-1- تشخیص نیاز و تعیین تعداد ورود خودرویساخت خارج از كشور با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و تصویب سازمان منطقهآزاد ارس می باشد.

5-1-  اعتبارمجوز ورود خودرو حداکثر شش(6)ماه از تاریخ صدور میباشد .

6-1- سازمان منطقه آزاد ارس هیچ تعهدی درقبال تامین قطعات و لوازم یدکی خودرو وارداتی نخواهد داشت .

ماده2ـ ورودخودروهای سنگین و نیمه سنگین، ماشین آلات راهسازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پیمانکارانمستقر در محدوده و واحدهای صنعتی با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و تائیدو تصویب سازمان امكان پذیر خواهد بود.

1-2- اینگونه خودروها (سنگین ونیمه سنگین)می بایست منحصراً در داخل محدوده فعالیت نمایند.

2-2- جهت ورود خودروهای سنگین و نیمهسنگین، ماشین آلات راهسازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای واحدهای غیرصنعتی بهازای هر یکسال زیر مدل سال مبلغ سه میلیون(3.000.000)ریال مازاد عوارض اخذ خواهدشد .

ماده3ـ كاركنان سازمان در زماندرخواست ورود خودروی ساخت خارج از كشور ، حداقل با دو(2)سال سابقه خدمت می توانندنسبت به درخواست ورود خودرو برای استفاده در محدوده مجاز اقدام نمایند.

1-3- مدت زمان تعیین شده در شرایطخاص وفق نظر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان قابل تغییر
می باشد.

2-3- درخواست موسسات و شركتهایتابعه سازمان، در هیات مدیره سازمان مطرح خواهد شد.

3-3- تعداد خودروهائی که توسط واحدهایخدمات عمومی شامل شرکت های حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس رانی , تاکسیرانی و.... می تواند وارد شود , توسط سازمان تعیین و ابلاغ میشود .

ماده4ـ درخواست مجدد ورود خودرو بهداخل محدوده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از منطقه و ساکنین منطقه جهتاستفاده شخصی هر پنج(5) سال یكبار بلامانع میباشد .

1-4- قبل از وارد نمودن خودرویجدید، خودروی وارداتی قبلی می بایست از منطقه مرجوع شود.

2-4- تعداد ورود خودرو توسطبنگاهها و نمایشگاهها براساس شرایط عرضه و تقاضا توسط هیات مدیره سازمان تعیین میگردد.

فصل دوم: شماره گذاری و نقل و انتقال مالكیت

ماده5ـ شماره گذاری و نقل و انتقالمالكیت خودروهای ساخت خارج از كشور در منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس طبق مفادمندرج در ماده 2 الی 17 و تبصره ها و ردیفهای ذیل فصل دوم از آئین نامه راهنمائی ورانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب جلسه مورخ 9/7/1373 هیات محترم وزیرانانجام خواهد شد اجرای مفاد این
آئین نامه به استناد ردیف 2ـ8 ماده 8 فصل سوم مقررات فرماندهی منطقه ویژه انتظامی مناطقآزاد مستقر در منطقه آزاد ارس می باشد.

ماده6ـ نحوه ورودخودروی ساخت خارج از كشور  به داخل محدودهمنطقه آزاد ارس:

1ـ6ـ ورود خودرو به داخل محدودهمنطقه, زمانی مجاز است كه مشخصات ظاهری آن با تعاریف مندرج در ردیفهای ذیل ماده 1آئین نامه راهنمائی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی منطبق باشد.

2ـ6ـ اشخاص حقیقیو حقوقی می توانند رأساً با رعایت ضوابط مندرج در این شیوه نامه نسبت به ورودخودرو ساخت خارج از كشور اقدام نمایند.

3ـ6ـ نمایندگی های مجاز شركتهایسازنده خودرو كه مدارك نمایندگی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد میتوانند نسبت بهورود خودرو ساخت خارج از كشور اقدام نمایند.

1ـ3ـ6ـ نمایندگیهای مجاز شركتهای سازنده موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از اخذ مجوز ورود خودرو ,نسبت به تأسیس نمایشگاه , تعمیرگاه و مراكز ارائه خدمات پس از فروش اقدام نمایند.

2ـ3ـ6ـ در صورتیكه نمایندگی های مجازشركتهای سازنده خودروهای ساخت خارج از كشور اقدام به ورود خودرو به داخل محدودهمنطقه نموده و نسبت به تأسیس نمایشگاه , مراكز خدمات پس از فروش و یا تعمیرگاهاقدام ننمایند مجوز ورود خودروی خارجی دریافتی از سازمان لغو خواهد شد.

3ـ3ـ6ـ تأسیسمراكز نمایشگاهی , خدمات پس از فروش و یا تعمیرگاه با دریافت مجوز از سازمانامكانپذیر خواهد بود.

ماده7ـ نمایشگاهها و بنگاههای عرضهخودروی ساخت خارج از كشور مكلفند براساس آئین نامه اخذ عوارض در
مناطق آزاد مبلغ یک میلیون(1.000.000)ریال از قیمت خودرو را در زمان نقل و انتقالبه حساب سازمان واریز نمایند.

ماده 8ـ واردات خودرو سبك طبق ماده 1متناسب با سال جاری میلادی تا دو سال زیر مدل سال به شرط نو بودن(صفر کیلومتر)مجازاست.

1ـ8ـ خودروهاییكه توسط نمایندگی ها عرضه می شوند در صورت ورود از طریق اشخاص حقیقی یا شركت هاینمایشگاهی  باید عوارض تعیین شده رابپردازند.

 

فصل سوم: محدوده تردد خودروهای ساخت خارج از كشور كه درمنطقه شماره گذاری شده اند.

ماده 9ـ كلیه خودروهای ساخت خارج ازكشور كه در منطقه شماره گذاری شده اند و دارای برگ معتبر معاینه فنی از راهنمائی ورانندگی مستقر در منطقه باشند می توانند به استناد مصوبه شماره 209224/ت 46487 نمورخ 25/10/1390 در محدوده منطقه تا مرکز استان تردد نمایند.

1-9- گمرک سازمان در مناطق متصل بهسرزمین اصلی تضمین لازم را طی تعهدنامه رسمی از صاحبان خودرو اخذ می نماید تا درصورت تخلف از ضوابط مزبور و خروج غیرمجاز از محدوده قانونی برای جلوگیری از تضییعاحتمالی حقوق دولت اقدامات قانونی را بعمل آورد .

2-9- صاحبان خودروهای فوق موظفند هرشش(6)ماه یکبار ضمن مراجعه به گمرک سازمان به همراه خودروی خود گواهی لازم را اخذنمایند .

3-9- صاحب خودرو موظف است طی تعهدنامهرسمی این اختیار را به سازمان بدهد که در صورت تخلف از مقررات مربوطه نسبت به ضبطمبالغ تضمین های اخذ شده و ممانعت از تردد خودرو طی مواعید یادشده اقدام نماید .

4ـ9ـ به منظوركنترل تردد خودروهای شماره گذاری شده در منطقه در محدوده مصوب دستگاه G.P.S بر روی كلیهخودروها نصب و هزینه نصب دستگاه G.P.S از متقاضیان اخذ خواهد شد .

5-9- سازمان میبایست از صاحبان خودروتعهد لازم مبنی بر توجه به حدود محدوده قانونی و حفظ و نگهداری دستگاه مزبور اخذنماید .

6ـ9ـ كلیه خودروهای شماره گذاریشده در منطقه كه در شعاع مجاز و در داخل محدوده منطقه آزاد ارس تردد
می نمایند ملزم به رعایت قوانین، مقررات و آئین نامه های راهنمائی و رانندگی وضوابط زیست محیطی داخل كشورند.

7ـ9ـ در صورتیكه خودروی شمارهگذاری شده در منطقه از شعاع تردد مجاز خارج شده و طبق عملكرد دستگاه G.P.S منصوب بر رویخودرو متوقف شود حسب قرارداد فی مابین سازمان منطقه و دارنده خودرو, مالك خودروبرای اولین بار ملزم به پرداخت مبلغ پنج میلیون(5.000.000)ریال جریمه و برای باردوم، خودرو برای مدت یكماه متوقف و مجاز به تردد نخواهد بود و برای بار سوم ضمنتوقف و ابطال مجوز, فرد خاطی مجاز به ارائه درخواست برای ورود خودروی ساخت خارج ازكشور به داخل منطقه نخواهد بود.

8-9- هرگونه فروش یا واگذاری خودرو منوطبه اخذ موافقت گمرک سازمان و راهنمائی و رانندگی منطقه میباشد .بدیهی است نقل وانتقال پلاک و خودرو می بایست در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد .

9-9- چنانچهخودرو در اثر سانحه یا استهلاک قابل استفاده نباشد , صاحب آن مکلف است مراتب را بهگمرک سازمان و راهنمائی و رانندگی منطقه اعلام نماید . واحدهای مزبور ضمن بررسیسوابق و در صورت انطباق کامل مشخصات خودرو با اسناد و مدارک مربوط , اقداماتقانونی لازم را معمول نموده و مراتب را صورت مجلس می نماید. یک نسخه از صورت مجلسمذکور به صاحب خودرو تسلیم و نسخه دیگر جهت ضبط در سابقه , به گمرک منطقه ارسالمیگردد .

10-9- برای خروجاز محدوده قانونی منطقه و ورود به سرزمین اصلی , در اجرای مقررات صادرات و وارداتو قانون امور گمرکی , صاحبان خودرو موظفند به گمرک منطقه مراجعه و مجوز لازم رااخذ و سپس مبادرت به خروج از محدوده مورد نظر نمایند . در صورت تخلف از مقرراتجاری , صاحبان خودرو طبق موازین قانونی پاسخگو بوده و سازمان هیچگونه مسئولیتی دراین زمینه نخواهد داشت .

 

فصل چهارم: نحوه اخذ عوارض از خودروهای ساخت خارج از کشور

ماده 10 وارد کننده موظف است اظهارنامه حاویمشخصات خودرو را به همراه اسناد مربوطه به گمرک سازمان تسلیم نماید .

1-10- گمرک سازمان پس از رسیدگی بهاظهارنامه و اسناد مربوط عوارض ورود را که معادل پنج تا چهل و پنج درصد  ارزش سیف کالا میباشد(به استناد بند 3-8 تصویبنامه شماره 65648/ت 119 ک مورخ 01/12/1373 و اصلاحات بعدی آن)و توسط هیات مدیرهسازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد , وصول می نماید .

2-10- به عوارض ورود خودرو های فاقدنمایندگی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی وارد میشود , معادل پنج(5)درصد اضافه میشود.

3-10- به خودروهائی که اسناد و مدارک آنهاحاکی از واردات از کشور مبدا میباشد تا بیست(20)درصد عوارض متعلق تخفیف داده میشود.

4-10- به خودروهائی که دارای نمایندگی وخدمات بعد از فروش در منطقه باشد معادل ده(10)درصد عوارض متعلق تخفیف داده میشود .

5-10- فهرستعوارض(ورود , شماره گذاری و سالیانه)برای هرسال توسط هیات مدیره سازمان با رعایتضوابط مربوط تعیین و جزلاینفک این شیوه نامه خواهد بود .

6-10- وارد کننده موظف است پس از پرداختعوارض و اخذ گواهی از گمرک سازمان , به همراه خودرو و اسناد مربوطه به واحدراهنمائی و رانندگی مستقر در منطقه جهت شماره گذاری مراجعه نماید . واحد مزبور پساز بررسی اسناد و مدارک یاد شده و احراز شرایط قانونی , براساس آئین نامه شماره27115/ت94ک مورخ 22/08/1373 نسبت به تعیین شماره پلاک و نصب آن و صدور کارتشناسائی خودرو اقدام خواهد نمود .

7-10- واحد راهنمائی و رانندگی مستقر درمنطقه پس از نصب پلاک و صدور کارت شناسائی برای خودرو مراتب را به گمرک سازماناعلام می نماید .

8-10- گمرک سازمان ضمن صدور اجازه تردددر محدوده قانونی تعیین شده , نسبت به ثبت شماره پلاک و دیگر مشخصات در سوابقاقدام خواهد نمود .

9-10- گمرک سازمان شماره پلاک و مشخصاتهر خودرو را براساس آمار ورود خودروها, به گمرک منطقه اعلام خواهد نمود .

تبصره 3 : در مورد كاركنان سازمان منطقه آزادارس و موسسات تابعه و شركتهای وابسته، از بابت عوارض گمركی ورود خودرو , هیچگونهوجهی برای یكبار در طول مدت خدمت دریافت نمی گردد.

تبصره 4 : ورود خودرو با قیمت پائینتر از 8.000دلار ممنوع میباشد .

تبصره 5 : ورود خودروهای بدون  ABS(سیستم ترمز بدون قفل) و ایربگ دوبل ممنوع میباشد .

تبصره 6 : انواع خودروهای سواری دارای پلاکمعوض از عوارض معاف میباشند .

تبصره 7: ورود خودروهای تصادفی ممنوع میباشد.

ماده11ـ واردات خودروهای سنگین طبقماده 1 متناسب با سال ساخت میلادی حداکثر تا ده(10)سال زیر مدل سال بشرط صفر بودنکیلومتر مجاز است. عوارض این خودروها براساس سال ساخت طبق جدول صفحه بعد خواهد بود.

1-11- ورود ماشین آلات راهسازی , ساختمانیو کشاورزی , وسائط نقلیه امدادی اعم از انتظامی , آتش نشانی , آمبولانس , بهداشتیو درمانی , تعمیرات اضطراری , برق , گاز و آب و نیز موتور سیکلت صرف نظر از سالساخت با تائید کاردان فنی راهنمائی و رانندگی منطقه مجاز میباشد .

عوارض شماره گذاری وسائط نقلیه در مناطق آزاد به شرح زیر است:

ردیف

نوع خودرو

میزان عوارض(ریال)

1

خودروهای سواری شخصی

4.000.000

2

خودروهای سواری عمومی(تاكسی)

3.000.000

3

انواع كامیون

5.000.000

4

وانت های تك كابین

2.250.000

5

وانت های دوكابین

4.500.000

6

مینی بوس

با كولر

3.000.000

بدون كولر

3.000.000

7

اتوبوس

با كولر

2.500.000

بدون كولر

3.000.000

8

كامیونت

5.000.000

9

لیفتراك

1.500.000

10

خودروهای راهسازی به استثنای كامیون و كمپرسی

5.000.000

11

خودروهای كشاورزی از هر نوع

1.000.000

12

موتورسیكلت دنده ای

2.000.000

 13

موتور سیکلت گازی بدون دنده

2.000.000

14

دوچرخه

100.000[ دوشنبه 10 آذر 1393 ] [ 09:35 ق.ظ ] [ محمد محبی ]

[ نظرات() ]